“ELS INCENDIS S’APAGUEN A L’HIVERN. HO FEM JUNTS?”

Campanya de “fundraising
per a una
intervenció de silvicultura al Centre Scout Serra Calderona

Volem que et trobes còmode col·laborant amb la Fundació Scout Sant Jordi en el projecte d’intervenció de silvicultura preventiva al Centre Scout Serra Calderona. Per això, en aquesta pàgina trobaràs tota la informació adient.

1.- Objecte de la campanya: Finançament 6.000,00 €

Com ja saps, la Fundació Scout Sant Jordi gestiona dues instal·lacions per a facilitat l’activitat educativa del mètode escolta a la Natura: El Centre Scout Casa Oraá, a Moixent, i el Centre Scout Serra Calderona, a Serra.

Aquest últim, que també és Centre Meidambiental Caixa Popular per la seva col·laboració amb la Fundació, està enclavat al bell mig de la Serra Calderona, paratge de La Moreria, terme municipal de Serra, per la qual cosa forma part del Parc Natural Serra Calderona, un indret d’alt valor forestal i ecològic que hem de conservar i protegir de desastres naturals o provocats per la mà de l’home.

Conservar el Centre Scout Serra Calderona és cosa de tots i totes

Amb aquesta campanya de recaptació de fons el que volem és pagar una intervenció que consisteix en la neteja i actualització preventiva dels tallafocs que varem realitzar -en coordinació amb els tècnics del Parc Natural Serra Calderona- per tal de protegir, en la mida d’el possible, el Centre Scout Serra Calderona i també col·laborar en les actuacions de prevenció d’incendis que la Junta Rectora del Parc du a terme periòdicament.

Et convidem a formar part d’aquesta iniciativa

Aquest tipus d’intervencions, necessàries per a guarantir la pervivència de l’entorn natural al territori de la Comunitat Valenciana, és costós i ha de ser dut a terme per professionals amb eines adequades i comporta tot un seguit d’actuacions prèvies -estudis del terreny, de la situació vegetal, permissos d’actuació, etc. (no oblideu que estem a un Parc Natural de titularitat pública). Però, sobretot, uns treballs que hem de pagar i el pressupost dels quals, el més ajustat que hem pogut obtindre, alcança els 6.000,00 € (SIS MIL EUROS).

Per altra banda, segons allò disposat en la normativa referent a les donacions la bonificació en la declaració de la renda pot arribar al 75% d’allò aportat a la campanya, amb la qual cosa, una col·laboració de, per eixemple, 150,00 € a aquesta campanya suposa, en realitat una despesa de 37,5 € perquè Hisenda tornarà 112,5 €

Envia un e-mail amb les teues dades:

Nom, Cognoms, NIF, Adreça postal, la teva aportació (opcions d’aportació: 20€, 50€, 100€, 200€, 300€ o altra quantitat.) IBAN del compte corrent i, molt important: l’e-mail, on vols que t’hi enviem la certificació de la donació a efectes de descompte fiscal.

Envia el teu e-mail a: fundacioscoutsj@gmail.com

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò establert a l’Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades amb Caràcter Personal pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem del següent:

– Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i d’altres comunicacions mantingudes amb vosté seràn objecte de tractament als fitxers responsabilitat de la Fundació Scout Sant Jordi

– La finalitat del tractament és gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix, aquestes dades no seran cedits a tercers llevat les cesions legals permitides

– Les dades sol·licitades en aquesta i d’altres comunicacions son de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquestes dades son adequades, pertinents i no excesives.

– La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de prestar-li el servei.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, de conformitat amb allò establert en la Ley 15/1999 davant la Fundació Scout Sant Jordi, com a responsable del fitxer. Els drets esmentat els pot exercir mitjançant els següents: fundacioscoutsj@gmail.com, Fundació Scout Sant Jordi, c/ Balmes, 17 46001 VALÈNCIA. 963153240

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

– Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Fundació Scout Sant Jordi.

– La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.

– Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

– Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

– Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la Fundació Scout Sant Jordi como responsable del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: fundacioscoutsj@gmail.com, Fundació Scout Sant Jordi, c/ Balmes, 17 46001 VALÈNCIA. 963153240

2.- Objecte de la intervenció: neteja i actualització tallafocs Centre Scout Serra Calderona

Al llarg dels darrers anys hem tingut la sort de gaudir de tardors i d’hiverns prou húmits, per la qual cosa també hem tingut unes primaveres esplèndides en les quals la flora de la finca que és el Centre Scout s’ha manifestat en tota la seua bellesa.

Això té, però, una “cara b”, la qual és que s’hi acumula una gran quantitat de biomassa -matolls, branques d’arbres, brossa en general- que, a l’estiu, genera un perill objectiu d’incendi. I aquest indret meravellós, que és el pulmó forestal més prop a València, ja ha patit prou d’incendis (l’últim dels quals, pavorós, al 2017, va arrasar milers de fanecades.

, brossa en general- que, a l’estiu, genera un perill objectiu d’incendi. I aquest indret meravellós, que és el pulmó forestal més prop a València, ja ha patit prou d’incendis (l’últim dels quals, pavorós, al 2017, va arrasar milers de fanecades.

La Junta Rectora del Parc Natural Serra Calderona i la Generalitat Valenciana tenen el seu propi calendari d’actuacions a la Serra, que depen, fonamentalment, de dos circumstàncies: l’ecològica, mediambiental, biològica, metereològica, per una part, i la pressupostària, per l’altra.

Els scouts, com a usuaris del Parc -i veïns també-, entenem que tenim també la responsabilitat de cuidar-lo, de mantindre-lo net, d’evitar an la mida d’allò possible els riscos i perills que aguaiten el lloc.

Els incendis s’apaguen a l’hivernt. Fem-ho junts!

Els scouts i més concretament la Fundació Scout Sant Jordi, som del parer que els incendis s’apaguen a l’hivern: netejant, podant, fent els treballs de silvicultura que pertoquen per a què, a la primavera i a l’estiu qualsevol incidència amb foc que puga sorgir siga fàcilment neutralitzable.

Qualsevol inversió que es puga fer en aquest sentit serà, sempre, més eficaç i eficient que lluitar amb la força destructiva del foc incontrolat alimentat per grans quantitats de material vegetal sec al bosc. I estalviarà recursos, aigua, energia, i, sobretot, evitarà perills als essers humans.

Per això, plenament conscients de la nostra responsabilitat, hem d’afrontar el deure de col·laborar en el manteniment de la Serra Calderona. Per als scouts, si, però també per a tots els valencians i totes les valencianes.

3.- evolució de la campaya

En aquest apartat vos anirem informant sobre el nivell de fons econòmics que vajam assolint. I de les accions que anirem fent per a arribar a l’actuació.

Fons a data 09-02-2019: 0.000,00 €

5.- Data prevista per a la intervenció

En aquesta secció vos informarem sobre la data en què farem la intervenció.

La previsió actual és d’abril-maig 2019

6.- DOCUMENTACIÓ

En aquesta secció penjarem documents d’interés per als col·laboradors.