XXII Premi Sant Jordi

CONVOCATÒRIA PREMI SANT JORDI

XXII Edició

CONVOCATÒRIA

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca el XXII Premi Sant Jordi.

BASES

Quin és l’objecte del concurs?: pretenem reconéixer el treball realitzat a favor dels xiquets, xiquetes i joves valencians per part de persones o institucions.

Es convoca un únic premi que valorarà els mèrits de les persones o entitats proposades. Les actuacions hauran d’estar en la línia dels principis de la Fundació i de l’Escoltisme, i en conseqüència seran prioritzades les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes i joves.

Àmbit del concurs/Qui pot presentar candidatura?: qualsevol persona i/o entitat menys per a sí mateix o per a les organitzacions a qui representa el o la sol·licitant.

Quin és el termini d’admissió de candidatures?: caldrà presentar-les fins al dia 31 de març del 2023.

Com es presenten les candidatures?: per escrit, amb la firma o segell de l’entitat o membre que fa la proposta. Es formalitzaran mitjançant l’enviament de la proposta formal, amb exposició detallada dels mèrits de la candidatura i la seua transcendència.

On es presenten?: es poden enviar per correu electrònic a fundacioscoutsantjordi@gmail.com.

Qui forma part del Jurat?: serà el Patronat de la FSSJ. La decisió serà inapel·lable i les deliberacions es regiran pel que estableixen els Estatuts de la mateixa.

Quins són els criteris de valoració?: el Jurat tindrà en consideració, prioritàriament, que les actuacions estiguen en sintonia amb les línies de l’escoltisme i els objectius de la Fundació, així com les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes i joves.

Per a la concessió conjunta a més d’una persona o institució, serà necessari que es complementen de manera molt clara els mèrits de les corresponents candidatures.

  • Cada Premi Sant Jordi consta d’un diploma i un guardó. Si el premi fóra compartit, correspondrà a cada premiat el seu corresponent diploma i guardó.
  • Per a rebre’ls, el guardonat o la guardonada haurà d’estar present, o en el seu cas, un representant d’aquest/a i participar en l’acte de lliurament del Premi.

Com serà la resolució del Premi?: la deliberació i resolució del Premi tindrà lloc en una reunió formal i convocada a tal efecte del Patronat de la FSSJ.

On es farà el lliurament del Premi?: tindrà lloc en una cerimònia dissenyada a tal efecte. La data i el lloc es comunicaran amb bestreta suficient.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i l’acceptació de les decisions del Jurat.

València, 11 de gener del 2023.

CONVOCATORIA PREMIO SANT JORDI

XXII Edición

CONVOCATORIA

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca el XXII Premio Sant Jordi.

BASES

¿Cuál es el objetivo del concurso?: pretendemos reconocer el trabajo realizado a favor de niños, niñas y jóvenes valencianos por parte de personas o instituciones.

Se convoca un único premio que valorará los méritos de las personas o entidades propuestas. Sus actuaciones deberán estar en línea con los principios de la Fundación y del Escultismo, y en consecuencia serán priorizadas las acciones basadas en la educación de los niños, niñas y jóvenes.

Ámbito del concurso,¿Quién puede presentar candidatura?: cualquier persona o entidad a excepción de para sí mismo o para las organizaciones a quien representa el o la solicitante.

¿Cuál es el plazo de admisión de candidaturas?: podrán presentarse hasta el día 31 de marzo del 2023.

¿Cómo se presentan las candidaturas?: por escrito, con la firma o sello de la entidad o persona que hace la propuesta. Se formalizarán mediante el envío de la propuesta formal, con una exposición detallada de los méritos de la candidatura y de su trascendencia.

¿Dónde se presentan?: se pueden enviar por correo electrónico a fundacioscoutsantjordi@gmail.com.

¿Quién forma el jurado?: será el Patronato de la FSSJ. Su decisión será inapelable y sus deliberaciones se regirán según se establece en los Estatutos de la misma.

¿Cuáles son los criterios de valoración?: El Jurado tendrá en consideración, prioritariamente, que las actuaciones estén en sintonía con las líneas del escultismo y los objetivos de la Fundación, así como las acciones basadas en la educación de los niños, niñas y jóvenes.

Para la concesión conjunta a más de una persona o institución, será necesario que se complementen de manera muy clara los méritos de las correspondientes candidaturas.

  • Cada Premio Sant Jordi consta de un diploma y un galardón. Si el premio fuera compartido, corresponderá a cada premiado su correspondiente diploma y galardón.
  • Para recibirlos, el galardonado o la galardonada deberá estar presente, o en su caso, un representante del mismo/a que participe en el acto de libramiento del Premio.

¿Cómo será la resolución del Premio?: La deliberación y resolución del Premio tendrá lugar en una reunión formal y convocada a tal efecto por el Patronato de la FSSJ.

¿Dónde se hará el libramiento del Premio?: Tendrá lugar en una ceremonia diseñada a tal efecto en fecha y lugar que se comunicarán con antelación suficiente.

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la aceptación de las decisiones del Jurado.

Valencia, 11 de enero de 2023.