Concurs imatge XXV Aniversari Fundació Scout Sant Jordi

CONVOCATÒRIA CONCURS IMATGE XXV ANIVERSARI FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

CONVOCATÒRIA

El pròxim 23 d’abril, dia de Sant Jordi, celebrarem els 25 anys de la Fundació Scout Sant Jordi, dins d’un programa d’activitats que s’està dissenyant en el marc de la Ronda Solar 2021-2022, sempre que puguem respectar les normes sanitàries en cada moment.
Una de les primeres iniciatives que han sorgit ha estat la de crear una imatge commemorativa per a celebrar-ho i que utilitzarem en totes les comunicacions de la Fundació, durant aquest Aniversari.

BASES

QUI POT PRESENTAR-SE:

Totes I totes les/els scouts de qualsevol edat i condició, tant en actiu com antics escoltes.

Podran presentar també propostes col·lectius, tan les seccions com els grups i els comités.

COM CAL PRESENTAR-LO:
1.- La imatge haurà d’estar conformada per:

 • Part gràfica: Dibuix (tema lliure)
 • Part textual: XXV o 25 Aniversari Fundació Scout Sant Jordi
 • Claim: Frase curta al·lusiva a l´escoltisme, a l’aniversari o un altre assumpte.

2.- Els treballs hauran de ser presentats:

De forma digital en els següents formats (en els tres):

 • Arxiu vectorial tipus Adobe Illustrator, InDesign o un altre compatible.
 • Arxiu d’imatge .tiff.
 • Arxiu d’imatge .jpg en alta resolució (300 ppp)

En versió color i en versió blanc/negre. Així mateix, els treballs hauran de ser

 • Versió color: indicació de composició rgb o cmyk o, en el cas de tintes planes, el codi Pantone© corresponent (per a impressió, per a versió digital i per a versió tèxtil).
 • Versió blanc/negre: una versió en negre sobre fons blanc i una altra versió en blanc sobre fons negre (o de color).
 • Test de legilibilidad: Rang de grandàries en els quals la marca funciona i es pot llegir-ne (màxim i mínim).

FORMA DE PRESENTACIÓ:

Els treballs hauran de ser presentats en format digital a través del correu electrònic: fundacioscoutsantjordi@gmail.com, SEMPRE com a arxius adjunts, MAI inserits en el cos del correu, degudament acreditades pel seu autor/autora, amb el nom, dos cognoms, edat, grup scout al qual pertany, secció – eventualment, comité de pares, si escau-, adreça postal, adreça e-mail, telèfon de contacte i/o qualsevol altra informació que es considere oportuna.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Els treballs hauran de ser presentats a la Fundació Scout Sant Jordi abans del 29-10-21.

JURAT:

El Jurat d’aquest Concurs estarà compost pel Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi, constituït com Jurat a aquest efecte en la data que es determinarà. El President del Jurat serà el President del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi, o persona en qui delegue. El Secretari del Jurat serà el Secretari del Patronat de la Fundació Sant Jordi o persona en qui delegue.

COMUNICACIONS:

La Fundació Scout Sant Jordi es reserva el dret a publicar en els mitjans de comunicació la fallada d’aquest concurs, inclòs el nom de el/la guanyador/a i la resta de les dades relatives al mateix.

PROPIETAT DELS TREBALLS:

Sense perjudici d’allò que estipula en la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual, el treball guanyador del concurs quedarà en propietat de la Fundació Scout Sant Jordi, que podrà fer ús de tots els elements, conjuntament o per separat, en qualsevol de les activitats que desenvolupe amb motiu del XXVé Aniversari de la seua creació i reproduir-ho en qualsevol tècnica aplicable, procurant salvaguardar les característiques – forma, color (versions color, blanc/negre), tipografia, etc.- pròpies del treball
guanyador.
Tots els treballs quedaran en propietat de la Fundació Scout Sant Jordi, que podrà disposar d’ells –fins i tot eliminar-los- en la forma que considere oportuna.

PREMI, LLIURAMENT:

El premi al disseny guanyador estarà format per un diploma acreditatiu, expedit per la Fundació Scout Sant Jordi i material de la tenda l’Aventura per una quantitat econòmica de 200 €.
El premi serà lliurat en un acte organitzat a aquest efecte per la Fundació Scout Sant Jordi dins de la programació d’activitats programades per a la commemoració del XXV Aniversari.

IMPUGNACIONS, RECLAMACIONS:

La decisió del Jurat del Concurs serà inapel·lable i la presentació de treballs, dins del termini i en la forma escaient, constitueix implícitament l’acceptació d’aquestes Bases i la decisió final del Jurat.

Així mateix, l’acceptació del premi per el/la guanyador/a constitueix l’acceptació de les condicions estipulades en aquesta Convocatòria.

València, a 28 de setembre de 2021.

CONVOCATORIA CONCURSO IMAGEN XXV ANIVERSARIO FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

CONVOCATORIA

El próximo 23 de Abril, día de San Jorge, celebraremos los 25 primeros años de la Fundació Scout Sant Jordi, dentro de un programa de actividades que se está diseñando en el marco de la Ronda Solar 2021-2022, siempre que podamos respetar las normas sanitarias en cada momento.
Una de las primeras iniciativas que han surgido ha sido la de crear una imagen conmemorativa para celebrarlo y que utilizaremos en todas las comunicaciones de la Fundación, durante este aniversario.

BASES

QUIÉN PUEDE PRESENTARSE:

Todos y todas los scouts de cualquier edad y condición, tanto en activo como antiguos.

Podrán presentar asimismo propuestas de forma colectiva tanto las secciones como los grupos y los comités.

CÓMO SE DEBE PRESENTAR:
1.- La imagen deberá estar conformada por:

 • Parte gráfica: Dibujo (tema libre)
 • Parte textual: XXV o 25 Aniversario Fundació Scout Sant Jordi
 • Claim: Frase corta alusiva al escultismo, al aniversario u otro asunto. Opcional.

2.- Los trabajos deberán ser presentados:

De forma digital en los siguientes formatos (en los tres):

 • Archivo vectorial tipo Adobe Illustrator, InDesign u otro compatible.
 • Archivo de imagen .tiff.
 • Archivo de imagen .jpg en alta resolución (300 ppp)

En versión color y en versión blanco/negro. Asimismo, los trabajos deberán ser presentados con un manual de uso de marca mínimo, que incluirá, necesariamente:

 • Versión color: indicación de composición rgb o cmyk o, en el caso de tintas planas, el código Pantone correspondiente (para impresión, para versión digital y para versión textil).
 • Versión blanco/negro: una versión en negro sobre fondo blanco y otra versión en blanco sobre fondo negro (o de color).
 • Test de legilibilidad: Rango de tamaños en los que la marca funciona y puede leerse (máximo y mínimo).m).

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Los trabajos deberán ser presentados en formato digital, a través de correo electrónico: fundacioscoutsantjordi@gmail.com, SIEMPRE como archivos adjuntos, NUNCA insertos en el cuerpo del correo debidamente acreditadas por su autor/autora, con el nombre, dos apellidos, edad, grupo scout al que pertenece, sección – eventualmente, comité de padres, en su caso-, dirección postal, dirección e-mail, teléfono de contacto y/o cualquiera otra información que se considere oportuna.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

Los trabajos deberán ser presentados a la Fundació Scout Sant Jordi antes del día 29-10-21.

JURADO:

El Jurado de este Concurso estará compuesto por el Patronato de la Fundació Scout Sant Jordi, constituido como Jurado al efecto en la fecha que se determinará. El Presidente del Jurado será el Presidente del Patronato de la Fundació Scout Sant Jordi, o persona en quien delegue. El Secretario del Jurado será el Secretario del Patronato de la Fundació Sant Jordi o persona en quien delegue.

COMUNICACIONES:

La Fundació Scout Sant Jordi se reserva el derecho a publicar en los medios de comunicación el fallo de este concurso, incluido el nombre del/la ganador/a y el resto de los datos relativos al mismo.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en la legislación vigente sobre la propiedad intelectual, el trabajo ganador del concurso quedará en propiedad de la Fundació Scout Sant Jordi, que podrá hacer uso de todos los elementos, conjuntamente o por separado, en cualquiera de las actividades que desarrolle con motivo del XXV Aniversario de su creación, tanto en materia de comunicación como en materia de publicaciones, merchandise o publicidad, sin otra contraprestación que la entrega del premio estipulado, y reproducirlo en cualquier técnica aplicable, procurando salvaguardar las características –forma, color (versiones color, blanco/negro), tipografía, etc.- propias del trabajo ganador.
Todos los trabajos quedarán en propiedad de la Fundació Scout Sant Jordi, que podrá disponer de ellos –incluso eliminarlos- en la forma que considere oportuna.

PREMIO, ENTREGA:

El premio al diseño ganador estará formado por un diploma acreditativo, expedido por la Fundació Scout Sant Jordi, y material de la tenda l´aventura por una cantidad económica de 200 €.
El premio será entregado en un acto organizado al efecto por la Fundació Scout Sant Jordi dentro de la programación de actividades programadas para la conmemoración del XX Aniversario.

IMPUGNACIONES, RECLAMACIONES:

El fallo del Jurado del Concurso será inapelable y la presentación de trabajos, en tiempo y forma, constituye implícitamente la aceptación de estas Bases y la decisión final del Jurado. Asimismo, la aceptación del premio por el/la ganador/a constituye la aceptación de las condiciones estipuladas en esta Convocatoria.

La decisió del Jurat del Concurs serà inapel·lable i la presentació de treballs, dins del termini i en la forma escaient, constitueix implícitament l’acceptació d’aquestes Bases i la decisió final del Jurat.

Així mateix, l’acceptació del premi per el/la guanyador/a constitueix l’acceptació de les condicions estipulades en aquesta Convocatòria.

Valencia, a 28 de septIembre de 2021.