XIX Premi Sant Jordi

Fundació Scout Sant Jordi
Logo Fundació Scout Sant Jordi

CONVOCATÒRIA PREMI SANT JORDI Dinovena Edició

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca el XIX Premi Sant Jordi. Objecte del concurs: La Fundació Scout Sant Jordi, amb aquesta convocatòria, pretén reconèixer el treball realitzat a favor dels xiquets i joves valencians per part de persones i/o institucions. Àmbit del concurs: La Comunitat Valenciana. Podran proposar candidats al XIX Premi Sant Jordi els membres de la Junta de Col·laboradors de la Fundació Scout Sant Jordi i els agrupaments escoltes, les associacions, centres culturals i d’investigació, universitats i altres institucions públiques i privades de la Comunitat Valenciana, aquelles persones a qui la Fundació Scout Sant Jordi convide, així com els integrants del Patronat de la Fundació. Seran excloses les candidatures presentades per qui sol·licita el Premi per a sí mateix o per a les organitzacions a qui representa. Les candidatures proposades (d’acord amb el text de convocatòria d’aquests guardons) han d’acreditar entre els seus mèrits el de tindre la màxima exemplaritat i demostrar la transcendència de la seua obra. La Fundació o, per delegació d’esta, els jurats, no tindran en consideració les candidatures que no compleixen ests requisits essencials.

BASES Es convoca un únic premi que valorarà els mèrits de les persones o entitats proposades. Les seues actuacions hauran d’estar en la línia dels principis de la Fundació i de l’escoltisme, i en conseqüència seran prioritzades les accions basades en l’educació dels xiquets i jovens. Termini d’admissió de candidatures: Caldrà presentar-les fins el dia 7 de desembre  del 2018. Forma de presentació de candidatures:

  • Les propostes hauran de ser presentades per escrit i amb una motivació succinta, amb la firma i/o segell de l’entitat o membre que fa la proposta. Les candidatures es formalitzaran mitjançant l’enviament de la proposta formal, amb exposició detallada dels mèrits extraordinaris de la candidatura i la seua transcendència. Es podran adjuntar quants documents aporten dades rellevants i informació complementària sobre la candidatura, així com altres expressions de suport.
  • En un arxiu multimèdia, en els mateixos termes que per escrit; això és, amb una motivació i acompanyada per arxius igualment de video(s), que justifiquin els mèrits extraordinaris de la candidatura i la seva transcendència, així com altres expressions de suport.
Les propostes es poden enviar per correu electrònic a fundacio@fundaciosantjordi.com; per correu postal certificat a l’adreça ‘Premis Sant Jordi’, carrer Balmes 17, 46001, València; o ben presentant-les al domicili social de la Fundació en la mateixa adreça en horari d’oficina. Les propostes en format multimèdia hauran de ser enviades igualment per correu electrònic, en el termini establert en aquesta convocatòria. Alternativament, pot enviar-se el corresponent enllaç operatiu a la plataforma/repositori d’arxius en què estiguin allotjades degudament autoritzat per al seu accés per part dels membres del Jurat.  L’enllaç haurà de ser rebut en el correu electrònic de la Fundació dins del termini establert en aquesta convocatòria. Jurat: El Jurat serà el Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi, la seua decisió serà inapel·lable i les seues deliberacions es regiran pel que estableixen els Estatuts de la Fundació Scout Sant Jordi. Criteris de valoració: El Jurat tindrà en consideració, prioritàriament, que les actuacions estiguen en sintonia amb les línies de l’escoltisme i els objectius de la Fundació, així com les accions basades en l’educació dels xiquets i joves. El premi no podrà ser concedit a títol pòstum, ni a favor de qui siga membre del Patronat de la Fundació, sol·licite el premi per a sí mateix o el faça per a les organitzacions o institucions a les que representen. Per a la concessió conjunta a més d’una persona o institució, serà necessari que es complementen de manera molt clara els mèrits de les corresponents candidatures Cada Premi Sant Jordi consta d’un diploma, i un trofeu. Si el premi fora compartit, correspondrà a cada premiat el seu corresponent diploma i guardó. Per a rebre el guardo i el diploma, el guardonat haurà d’estar present i participar en l’acte de lliurament del Premi. Resolució del Premi: La deliberació i resolució del Premi tindrà lloc en una reunió formal i convocada a tal efecte del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi. Lliurament del Premi: Tindrà lloc en una cerimònia dissenyada a tal efecte en data i lloc què es comunicaran amb bestreta suficient. La participació en este concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i l’acceptació de les decisions del Jurat. València, 18 d’octubre del 2018.

CONVOCATORIA PREMI SANT JORDI Decimonovena Edición

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca el XIX Premio Sant Jordi. Objeto del concurso: La Fundació Scout Sant Jordi pretende, con esta convocatoria, reconocer el trabajo realizado a favor de los niños y jóvenes valencianos por parte de personas y/o instituciones. Ámbito del concurso: La Comunitat Valenciana. Podrán proponer candidatos al XIX Premio Sant Jordi los miembros de la Junta de Colaboradores de la Fundació Scout Sant Jordi, los grupos scouts de la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), las asociaciones, centros culturales y de investigación, universidades y otras instituciones públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, aquellas personas a quienes la Fundació Scout Sant Jordi invite, así como los integrantes del Patronato de la Fundació. Serán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí mismo o para las organizaciones que representan. Las candidaturas propuestas de acuerdo con el texto de convocatoria de estos galardones han de acreditar entre sus méritos el de tener la máxima ejemplaridad y demostrarán la trascendencia de su obra. La Fundació, o por delegación de ella, los jurados, no tendrán en consideración las candidaturas que no cumplan estos requisitos esenciales.

BASES

Se convoca un único premio que valorará los méritos de las personas o entidades propuestas. Sus actuaciones habrán de estar en la línea de los principios de la Fundació y del escultismo, y en consecuencia serán priorizadas las acciones basadas en la educación de los niños y jóvenes. Plazo de admisión de candidaturas: La propuesta deberá ser presentada antes del día 7 de diciembre de 2017. Forma de presentación de candidaturas: Las propuestas habrán de ser presentadas:
  • Por escrito y con una motivación sucinta, con la firma y/o sello de la entidad o miembro que hace la propuesta. Las candidaturas se formalizarán mediante el envío de la propuesta formal, con exposición detallada de los méritos extraordinarios de la candidatura y su trascendencia. Se podrán adjuntar cuántos documentos aporten datos relevantes e información complementaria sobre la candidatura, así como otras expresiones de apoyo.
  • En un archivo multimedia, en los mismos términos que por escrito; esto es, con una motivación y acompañada por archivos igualmente de video(s), que justifiquen los méritos extraordinarios de la candidatura y su trascendencia, así como otras expresiones de apoyo.
Las propuestas se pueden enviar por correo electrónico a fundacio@fundaciosantjordi.com; por correo postal certificado a la dirección ‘Premis Sant Jordi’, calle Balmes 17, 46001, Valencia; o bien presentándolas en el domicilio social de la Fundació en la misma dirección en horario de oficina. Las propuestas en formato multimedia deberán ser enviadas igualmente por correo electrónico, en el plazo establecido en esta convocatoria. Alternativamente, puede enviarse el correspondiente enlace operativo a la plataforma/repositorio de archivos en que estén alojadas debidamente autorizado para su acceso por parte de los miembros del Jurado. El enlace deberá ser recibido en el correo electrónico de la Fundación dentro del plazo establecido en esta convocatoria. Jurado: El Jurado será el Patronato de la Fundació Scout Sant Jordi, reunido en convocatoria expresa, su decisión será inapelable y sus deliberaciones se regirán por la normativa que establece los Estatutos de la Fundació Scout Sant Jordi. Criterios de valoración: El Jurado tendrá en consideración, prioritariamente, que las actuaciones estén en sintonía con las líneas del escultismo y los objetivos de la Fundació, así como las acciones basadas en la educación de los niños y jóvenes. • El premio no podrá ser concedido a título póstumo, ni a favor de quien sea miembro del Patronato de la Fundació, solicite el premio para sí mismo o lo haga para las organizaciones o instituciones a las que representan. Para la concesión conjunta a más de una persona o institución, será necesario que se complementen de manera muy clara los méritos de las correspondientes candidaturas • Cada Premi Sant Jordi consta de un diploma y un trofeo. Si el premio fuera compartido, corresponderá a cada premiado su correspondiente diploma y galardón. Para recibir la escultura y el diploma, el galardonado deberá estar presente y participar en el acto de entrega del Premio. Resolución del Premio: La deliberación y resolución del Premio tendrá lugar en una reunión formal y convocada a tal efecto del Patronato de la Fundació Scout Sant Jordi. El ganador recibirá la comunicación de la concesión con suficiente antelación. Entrega del Premio: Tendrá lugar en una ceremonia diseñada a tal efecto en fecha y lugar que se comunicarán con suficiente antelación. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la aceptación de las decisiones del Jurado. Valencia, 18 de octubre de 2018.