Premi “Objectius” 2018

La Fundació Scout Sant Jordi torna a convocar el Premi “Objectius” de Fotografía Scout per al 2018

Anunci Premi

Podeu consultar la convocatòria i bases ací:

camera-photography-vintage-retro-film-photo-1386273-pxhere.comPREMI ‘OBJECTIUS 2018’ DE FOTOGRAFIA ESCOLTA
CONVOCATÒRIA

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca, desenvolupant l’esperit que anima els Premis Sant Jordi, el PREMI ‘OBJECTIUS 2018’ DE FOTOGRAFIA ESCOLTA.
Objecte del concurs: La FSSJ, amb aquesta convocatòria, pretén fomentar la creativitat artística com a llenguatge d’expressió i comunicació del fet vital que suposa el ser escolta, fomentar la seua participació i constituir un fons fotogràfic.
Àmbit del concurs: La Comunitat Valenciana. Estan convidats tots els agrupaments escoltes així com tots els seus membres.
BASES
Es convoca una modalitat de concurs, una per a fotografia artística o de reportatge
Característiques tècniques del treball: Les fotografies podran ser de tipus analògic o digital indistintament, però es presentaran en paper fotogràfic, amb format mínim de 13 x 18 cm., i màxim de 30 x 50 cm., en blanc i negre o en color, sense cap tipus de suport o marc. Hauran de ser originals i de la propietat del concursant. Es podran presentar un màxim de tre obres per concursant individual o dues per branca de cada agrupament.
Els treballs podran ser presentats amb postproducció (retoc, filtre, etc) i podran tenir al mateix temps característiques de “collage”.
Termini d’admissió de treballs: des del mateix dia de la publicació d’aquestes bases, fins al 13 d’abril de 2018.
Forma de lliurament del treball: Les fotografies hauran de ser lliurades amb el títol o lema al dors, en un plec o sobre en blanc, tancat, amb la següent llegenda escrita: “PREMI ‘OBJECTIUS 2018’ DE FOTOGRAFIA ESCOLTA” i el títol o lema de la foto; no portaran cap firma, logo, escut o senyal que possibilite la identificació de l’autor. Juntament, es lliurarà un altre plec o sobre tancat i retolat amb el mateix títol o lema que figura al dors de la fotografia, dins contindrà les dades de contacte del concursant: Nom, cognoms, adreça postal, telèfon, telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic.
Lloc de lliurament: Els treballs es poden entregar a les oficines o enviar-les per correu postal de la Fundació Scout Sant Jordi, c/ Balmes, 17, 46001 de València. L’organització no es responsabilitza de les pèrdues o danys que puguen sofrir les obres presentades al concurs.
Jurat: El jurat del concurs estarà format per tres persones: Un representant de la Fundació Scout Sant Jordi –nomenat pel Patronat de la Fundació -, que actuarà com a President; un representant de la FEV –nomenat per el Equip Directiu-; i un expert reconegut en art i fotografia, proposat per la Fundació i acceptat per la FEV. La secretaria de la Fundació actuarà com a Secretaria del Jurat, amb veu però sense vot.
Criteris de valoració: El Jurat tindrà en consideració, prioritàriament, la creativitat, el vigor del missatge fotogràfic, la idoneïtat del treball i la sintonia amb l’esperit escolta.
Procediment de selecció: El Jurat seleccionarà per a la fase final i resolució definitiva aquelles obres que considere més valuoses, d’acord amb els criteris de valoració abans consignats. Els treballs seleccionats seran exhibits en una exposició muntada amb motiu del Sopar Sant Jordi o en qualsevol publicació de la Fundació Scout o de la FEV.
Resolució dels Premis: Serà inapel·lable. La seua deliberació i resolució tindran lloc en una reunió del Jurat prèvia a la celebració de la reunió del patronat del dia 13 d’abril. El guanyador rebrà la comunicació de la concessió amb suficient antelació
Premis: S’hi estableixen tres premis, un primer dotat amb 250 € un segon premi dotat amb 150 € i un tercer dotat amb un premi de 100€ tots ells es faran efectius amb material de la nostra botiga scout l’Aventura.
Se reserva al jurat la potestat de declarar ú o més premis accèssit, sense dotació econòmica així com de declarar desert el premi.
Drets sobre les obres seleccionades: Tots el concursant presentats, per el fet de fer-ho, accepten els termes de les bases de la convocatòria. Els autors de les obres, incloses les guardonades, cediran a la Fundació Scout Sant Jordi, tant la propietat com els drets econòmics i de reproducció, en exclusiva i en l’àmbit mundial, de dites obres. La Fundació Sant Jordi podrà, lliurement i sense cap altre pagament de preu, procedir a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, durant el termini assenyalat per l’article 26 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, reservant-se el dret a expressar o reproduir l’obra per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible, actualment conegut o que aparega en el futur.
Els autors de les obres seleccionades que no hagen rebut guardó, no tindran dret a cap contraprestació econòmica. Tanmateix, en l’exposició de treballs se n’indicarà l’autoria.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i l’acceptació de les decisions del Jurat.
València, 3 de novembre de 2017.

PREMIO “OBJECTIUS” 2018 DE FOTOGRAFIA SCOUT
CONVOCATORIA

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) convoca, desarrollando el espíritu que anima los Premios Sant Jordi, el PREMIO ‘OBJECTIUS’ DE FOTOGRAFÍA SCOUT 2018.
Objeto del concurso: La FSSJ, con esta convocatoria, pretende fomentar la creatividad artística como lenguaje de expresión y comunicación del hecho vital que supone el ser Scout, fomentar su participación y constituir un fondo fotográfico del escultismo.
Ámbito del concurso: La Comunitat Valenciana. Están invitados todos los grupos scouts, así como todos sus miembros.
BASES
Se convoca una modalidad de concurso para Fotografía Scout artística o de reportaje, indistintamente.
Características técnicas del trabajo: Las fotografías podrán ser de tipo analógico o digital indistintamente, pero se presentarán en papel fotográfico, con formato mínimo de 13 x 18 cm., y máximo de 30 x 50 cm., en blanco y negro o en color, sin ningún tipo de apoyo o marco. Habrán de ser originales y de la propiedad del concursante. Se podrán presentar un máximo de tres obras por concursante individual o dos por rama de cada grupo.
Los trabajos podrán ser presentados con postproducción (retoque, filtro, etc.) y podrán tener, asimismo, características de “collage”.
Plazo de admisión de trabajos: desde el mismo día de la publicación de estas bases, hasta el 13 de abril del 2018.
Forma de entrega del trabajo: Las fotografías habrán de ser entregadas con el título o lema al dorso, en un pliego o sobre en blanco, cerrado, con la siguiente leyenda escrita: “PREMIO ‘OBJECTIUS 2018’ DE FOTOGRAFIA SCOUT” y el título o lema de la foto; no traerán ninguna firma, logo, escudo o señal que
posibilite la identificación del autor. Al mismo tiempo, se entregará otro pliego o sobre cerrado y rotulado con el mismo título o lema que figura al dorso de la fotografía, dentro contendrá los datos de contacto del concursante: Nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, teléfono móvil y/o dirección de correo electrónico.
Lugar de entrega: Los trabajos se podrán entregar en las oficinas o enviarlas por correo postal a la Fundació Scout Sant Jordi, c/ Balmes, 17, 46001 de Valencia. La organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños que puedan sufrir las obras presentadas al concurso.
Jurado: El jurado del concurso estará formado por tres personas: Un representante de la Fundació Scout Sant Jordi –nombrado por el Patronato de la Fundació -, que actuará como Presidente; un representante de la FEV – nombrado por Equipo Directivo-; y un experto reconocido en arte y fotografía, propuesto por la Fundació y aceptado por la FEV. La secretaria de la Fundació Scout Sant Jordi, o persona en quien delegue expresamente, actuará como Secretaria del Jurado, con voz pero sin voto.
Criterios de valoración: El Jurado tendrá en consideración, prioritariamente, la creatividad, el vigor del mensaje fotográfico, la idoneidad del trabajo y la sintonía con el espíritu scout.
Procedimiento de selección: El Jurado establecerá los criterios y sistema de preselección de las obras recibidas y seleccionará, para la fase final y resolución definitiva, aquellas obras que considere más valiosas, de acuerdo con los criterios de valoración antes consignados. Los trabajos seleccionados podrán ser exhibidos en una exposición montada con motivo del Sopar Sant Jordi o en cualquier publicación de la Fundació Scout Sant Jordi o de la FEV.
Resolución de los Premios: Será inapelable. Su deliberación y resolución tendrán lugar en una reunión del Jurado previa a la celebración de la reunión del patronato de la fundación el día 13 de abril. El ganador recibirá la comunicación de la concesión con suficiente antelación.
Premios: Se establecen tres premios: un Primero, dotado con 250 €, un Segundo, dotado con 150 €, y un Tercero, dotado con 100 €; todos ellos se harán efectivos con material de nuestra Tienda Scout l’Aventura.
Se reserva al jurado la potestad de designar uno o más premios Accésit, sin dotación económica, así como de declarar desierto el premio.
Derechos sobre las obras seleccionadas: Todos los concursantes presentados, por el hecho de hacerlo, aceptan los términos de las Bases de esta Convocatoria. Los autores de las obras, incluidas las galardonadas, ceden a la Fundació Scout Sant Jordi, tanto la propiedad como los derechos económicos y de reproducción, en exclusiva y en el ámbito mundial, de dichas obras. La Fundació podrá, libremente y sin otro pago de precio, proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reservándose el derecho a expresar o reproducir la obra por cualquier medio o apoyo tangible o intangible, actualmente conocido o que aparezca en el futuro.
Los autores de las obras seleccionadas que no hayan recibido galardón, no tendrán derecho a ninguna contraprestación económica. Aun así, en la exposición de trabajos, y en su publicación, se indicará la autoría acreditada.
La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la aceptación de las decisiones del Jurado.
Valencia, 3 de noviembre de 2017